پرش به محتوا

زیر سیستم اسکان

Accommodation-subsys

امکانات زیر سیستم اسکان

امکان ثبت انواع ساختمان و واحد های مربوطه و همچنین امکان درج امکانات و کالاهای موجود در هر واحد ساختمان
به صورت مجزا
جدول کالا ها که به صورت درج کالا و یا عملیات مربوطه به ازای هر ساختمان
ثبت انواع مراکز اقامتی
امکان تعریف مسئولین ساختمان
درج انواع هزینه های مربوطه هر ساختمان مانند (خرید، تعمیر و…)
فرم در خواست واحد ساختمان و اطلاعات مربوط به آن