مدیریت استراتژیک چیست؟

مدیریت استراتژیک به معنای تمامی مجموعه فرایند های یک سازمان و شرکت گفته می شود و این امکان را فراهم می نماید تا سازمان به عملکرد بهتری دست یابد.

از جمله عواملی که فرایند استراتژیک به آن می پردازد میتوان به تخمین تجارت، ارزیابی رقیب های سازمان، تعیین اهداف و ارزیابی مجدد استراتژی اشاره نمود.

میتوان 4 مرحله کلی برای استراتژی مدیریت نام برد:

1- بررسی محیطی: مجموعه ای از فرایند جمع آوری، بررسی دقیق، ارائه اطلاعات می باشد.عوامل محیطی اعم از داخلی و خارجی بر روی یک سازمان تاثیر گذار می باشند و باید مورد ارزیابی قرار بگیرند.

2- تعیین استراتژی: تعیین راهبرد های تجاری، شرکتی و عملکردی برای سازمان ها.

3- پیادهسازی استراتژی:طراحی شکل کلی سازمان ها، توزیع کردن منابع، گسترده شدن تصمیم گیری و مدیریت کردن منابع انسانی می باشد.

4- ارزیابی استراتژی:مرحله نهایی این مدیریت می باشد.

 

 

مدیریت استراتژیک چیست؟ مدیریت استراتژیک چیست؟